Obținerea ajutorului de deces

Vă putem ajuta cu întocmirea dosarului pentru obținerea ajutorului de deces.

Putem prelua procesul de întocmire al dosarului parțial sau total: vă ajutăm cu îndrumare pentru a putea să întocmiți dumneavoastră dosarul sau, în baza unei împuterniciri, întocmim dosarul și decontăm automat cheltuielile de înmormântare în baza ajutorului de deces.

Cuantumul ajutorului de deces a crescut, potrivit prevederilor Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, cu câteva sute de lei. Conform acesteia, pentru decesul asiguraților sau pensionarilor se acordă suma de 6.789 de lei, iar pentru membrii familiilor acestora se acordă suma de 3.395 de lei.  Ajutorul se acordă unui membru din familie sau celui care s-a ocupat de înmormântarea persoanei decedate, dacă aceasta a beneficiat de pensie de la Casa Națională de Pensii.

Condiții de acordare a ajutorului de deces

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile decesului și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă. 

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutorul de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Conform legii, se consideră membru de familie:

 1. soțul;
 2. copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 3. părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Plata ajutorului de deces se poate face prin:

 • casieria instituţiei;
 • cupon de diferențe, la domiciliul solicitantului, între 23 – 27 ale lunii următoare depunerii actelor (în acest caz nu se plătesc taxe poștale);
 • prin cont bancar (se va anexa extras de cont cu antetul băncii).

Ajutorul de deces se achită de către:

 • Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă , instituția care gestionează bugetul fondului pentru plata ajutorului de șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • La Casa Județeană de Pensii,  în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declarație sau contract de asigurare socială, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale, acesta având obligația ca, după efectuarea plății, să înscrie pe versoul certificatului de deces original mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și ștampila.

Pentru militari, documentele se depun la Centrul Militar Brașov, de pe Strada Lungă Nr. 231. Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0268 510 466.

Persoanele ce pot solicita ajutorul de înmormântare:

 • Soțul supraviețuitor;
 • Copilul;
 • Părintele;
 • Tutorele;
 • Curatorul;
 • Oricare persoană care face dovada cheltuielilor de înmormântare. 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor de înmormântare:

 • Cerere tipizată completată de către solicitant;
 • Certificatul de deces, în original și copie;
 • Actul de identitate al solicitantului, certificatul de naștere și/sau căsătorie, după caz (în original și copie);
 • Factura/chitanța din care rezultă că s-au suportat cheltuielile de înmormântare;
 • Adeverința de studii, după caz;
 • Cuponul de pensie al persoanei decedate;
 • Actul medical emis/vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt pentru munca în cazul copilului în vârsta de peste 18 ani, după caz. 

IMPORTANT

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Se va depune în completare dovada situației societății (lichidare, fuziune, dizolvare, reorganizare, etc.), eliberată de către instituțiile abilitate.

În cazul în care solicitantul nu are acte din care să rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei îndreptățite pe baza unei declarații pe proprie răspundere că a suportat cheltuielile ocazionale de înmormântare. În cuprinsul declarației se va menționa, în mod expres, faptul că, persoana a luat la cunostință prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: “declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituție de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art.145, în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.” 

keyboard_arrow_up