Ajutorul de inmormantare

Eternum.ro servicii funerare in Brasov va poate ajuta sa intocmiti dosarul ce trebuie depus pentru a primi acest ajutor sau putem printr-o imputernicire acordata firmei noastre sa-l ridicam noi si sa-l decontam automat din pretul total al serviciilor solicitate

Cuantumul ajutorului de deces a crescut, potrivit prevederilor Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, cu câteva sute de lei. Conform acesteia, pentru decesul asiguraților sau pensionarilor se acordă suma de 3.131 de lei, iar pentru membrii de familie ai acestora se acordă suma de 1.566 de lei. Ajutorul se acorda unui membru din familie sau celui care s-a ocupat de inmormantarea persoanei decedate, daca aceasta a beneficiat de pensie de la Casa Nationala de Pensii..

CONDITII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE DECES
In cazul decesului asiguratului sau al Pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, sau, in lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.

 

ASIGURATUL SAU PENSIONARUL BENEFICIAZA de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu ERA ASIGURAT SAU PENSIONAR LA DATA DECESULUI.
Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a )sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Plata ajutorului de deces se poate face prin:
-casieria instituţiei;
-cupon de diferente, la domiciliul solicitantului, între 23 – 27 ale lunii urmatoare depunerii actelor (în acest caz nu se platesc taxe postale).

Ajutorul de deces se achita de catre :
angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca ,institutia care gestioneaza bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
La Casa Judeteana de Pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora;
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea „ACHITAT”, data, semnatura si stampila.
Persoanele ce pot solicita ajutorul de inmormantare:
• Sotul supravietuitor
• Copilul
• Parintele
• Tutorele
• Curatorul
• Oricare persoana care face dovada cheltuielilor de inmormantare

 Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor de inmormantare:
CERERE TIPIZATĂ completata la toate rubricile de catre solicitant
• CERTIFICATUL DE DECES (ORIGINAL+ COPIE)
• ACT DE IDENTITATE solicitant (ORIGINAL +COPIE), CERTIFICAT NASTERE SI/SAU CASATORIE DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE)
• FACTURA (CHITANTA) din care rezulta ca s-au suportat cheltuielile de inmormantare
• ADEVERINTA DE STUDII, dupa caz
• CUPONUL DE PENSIE AL PERSOANEI DECEDATE
• ACT MEDICAL emis/vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca in cazul copilului in varsta de peste 18 ani, dupa caz.

 

IMPORTANT
În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

 

SE VA DEPUNE IN COMPLETARE:
DOVADA SITUATIEI SOCIETATII (lichidare, fuziune, dizolvare, reorganizare, etc) eliberata de catre institutiile abilitate.
In cazul in care solicitantul nu are acte din care sa rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei indreptatite pe baza unei declaratii pe proprie raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de inmormantare. In cuprinsul declaratiei se va mentiona in mod expres, faptul ca, persoana a luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: “declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

Comentariile nu sunt permise.